Zavolejte nám (Po 12-17, Út-Čt 8-17, Pá 8-16:30)

Co jsou nanotechnologie, 2. díl.

admin hlavní 01. 03. 2011 Proč nanosilver?

V prvním díle článku „o nanotechnologiích“ jsme vám přinesli pohled do historie nanotechnologií. V druhé části se zaměříme na možnosti využití nanotechnologií a poznatky o jejich přednostech. Zajímá-li vás problematika nanotechnologií, neváhejte a přečtěte si dokončení našeho článku.

Nanotechnologie z pohledu definice

Definice pojmu "nanotechnologie" se poněkud v jednotlivých programech a u různých autorů liší. Nanotechnologie je studium a použití materiálů, zařízení a systémů o rozměrech řádově nanometrů. Nanotechnologie je populární termín pro vytváření a využití funkčních struktur s minimálně jedním charakteristickým rozměrem měřeným v nanometrech. Nanotechnologie si lze představit jako všezahrnující popis aktivit na úrovni atomů a molekul, které mají uplatnění v reálném světě. Nanotechnologie je rozvíjející se obor výzkumu a vývoje zaměřený na řízení struktury materiálů v nanorozměrech (0,1 - 100 nm, alespoň v jednom rozměru).

Nanotechnologie je rovněž skupina rozvíjejících se technologií (technologie v pevném stavu, biotechnologie, chemické technologie aj.), které metodami shora dolů (top-bottom) a zdola nahoru (bottom-up) konvergují k nanorozměrům. V současné době sestává nanotechnologie ze čtyř hlavních oblastí: nanoelektroniky, nanomateriálů, molekulární nanotechnologie a mikroskopů pracujících s rozlišitelností v nanometrech. Nanotechnologie je v podstatě nauka o materiálech o rozměrech nanometrů.

Nanomateriály

Nanomateriály se vyznačují následujícími společnými znaky:

  1. Stavebními jednotkami jsou nanočástice s definovanými vlastnostmi: rozměry, tvarem, atomovou strukturou, krystalinitou, mezifázovým rozhraním, homogenním/heterogenním složením a chemickým složením. Rozměry jsou limitovány v oblasti od molekul k pevným částicím menším než 100 nm. Vlivem malých rozměrů v některých případech počet povrchových atomů převyšuje počet atomů ve vnitřním objemu.
  2. Tyto stavební jednotky jsou uspořádané v makroskopických multi-klastrových materiálech s velmi různorodým topologickým pořádkem. Chemicky identické částice mohou být těsně uspořádány a kompaktovány za vzniku hranic zrn. Částice mohou být oddělené nebo spojené koalescencí nebo podložkou a mohou vytvářet nanodrátky, nanotrubice, nanokompozity, keramické nebo jiné tenké filmy nebo vrstvy.
  3. Stavební jednotky a jejich topologie mohou sloužit pro vytváření rozměrnějších materiálů vhodných pro technické aplikace.
  4. Nanomateriály (nanostrukturní materiály) jsou ty, jejichž nové vlastnosti jsou určeny charakteristickými znaky (částice, klastry, dutiny) o rozměrech mezi 1-100 nm, přinejmenším ve dvou rozměrech.

Příklady využití

Oblast využití nanotechnologií a nanomateriálů je velmi rozsáhlá. Můžeme pro zjednodušení konstatovat, že se týká všeho kolem nás od medicíny přes strojírenství, stavebnictví, textilní průmysl, elektroniku, kosmický průmysl až po vojenský průmysl.

Pro představu uvádíme několik příkladů:

Medicína

Velmi významnou oblastí jsou kontrastní látky pro NMR, kde se většinou využívají nanočástice oxidů. Další podobnou oblastí je cílená likvidace tumorů, kdy se využívá absorpčních schopností nanočástic cíleně usazených v nádorových tkáních - po ozáření infračerveným laserovým nebo vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením dochází k destrukci nádorové tkáně., cílená doprava léčiv, umělé klouby, chlopně, náhrada tkání, desinfekční roztoky nové generace, ochranné krémy, lab-on-chip (diagnostická laboratoř na čipu) - intenzívně se rozvíjející odvětví elektronické diagnostiky, kdy analyzátor, skládající se s milionů nanočidel bude schopen zobrazit okamžitě chemické složení tělních tekutin umělé krvinky, nanoroboti (hudba budoucnosti)

Elektronika

Vysokokapacitní záznamová média, logické obvody na molekulární úrovni, zobrazovací zařízení s vysokým rozlišením, fotomateriály, fotočlánky, palivové články nebo vysokokapacitní baterie.

Strojírenství

Automobily - katalyzátory, supertvrdé povrchy s nízkým třením, samočisticí nepoškrabatelné laky (snižování spotřeby paliva), kompozitní materiály či obráběcí nástroje.

Stavebnictví

Izolační materiály nové generace, samočistíci fasádní nátěry a antiadhezní obklady.

Kosmický průmysl

Katalyzátory, odolné povrchy satelitů apod.

Máte-li zájem o další informace k nanotechnologiím, rozšiřující články najdete v sekci „Nanotechnologie v médiích“. Případně nás kontaktujte, rádi vám na dotazy odpovíme.