Ve dnech 30. 4. - 1. 5. a 8. 5. 2018 bude prodejna ve Frýdku-Místku uzavřena z důvodů státních svátků. Přejeme příjemné prožití těchto svátečních dnů.

Zavolejte nám  604 915 654 (Po: 12-16.30, Út - Pá: 8.30-16.30)
Nákupní košík 0ks - 0 Kč

Váš nákupní košík neobsahuje žádné zboží.

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností NanoTrade s.r.o. od 1.1.2014

Obchodní podmínky
společnosti NanoTrade s.r.o.
se sídlem: Dolní Novosadská 41/26, Olomouc 779 00
IČ: 45307971
 DIČ: CZ45307971

 zapsaná v OR vedeným Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20888

Adresa určená ke korespondenci / provozovna:
NanoTrade s.r.o.
Ostravská 1551
Frýdek-Místek 
738 01

Kontakt:
Tel.: +420 585 221 089, +420 604 915 654
E-mail: info@nanosilver.czinfo@nanotrade.cz 

1.Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti NanoTrade s.r.o. (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením paragrafu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na webové adrese www.nanosilver.cz (dále jen "webová adresa"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Vymezení pojmů 

Prodávající je společnost NanoTrade s.r.o., se sídlem Mozartova 178/12, 779 00 Olomouc, IČ: 45307971,  DIČ: CZ45307971,  zapsaná v OR vedeným Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20888. NanoTrade s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky a poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitlem a kupující, který spotřebitelem není. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je- li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.).

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Kupní smlouva

3.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.2 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

3.3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

3.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

3.6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3.7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.10. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o

3.10.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.10.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží

3.10.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží

3.10.4 informace o kupujícím (jméno, adresa fakturační a adresa doručení, kontakt telefonický a emailový).

3.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně i telefonicky)

3.12. Kupní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese 

NanoTrade s.r.o.
Ostravská 1551
Frýdek-Místek
738 01

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 2400389157/2010 
 • bezhotovostně platební kartou 
 • bezhotovostně systémem Pay Pal

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí. 

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v den uzavření kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. 

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. 

4.8. Objednávky, které obsahují nanoprodukty, se MUSÍ zasílat přes Českou poštu. Pokud si zákazník zvolí v nákupu cokoliv z kategorie Nanoprodukty, musí být zakázka doručena Českou poštou. Pokud tak neučiní zákazník, bude objednávka upravena ručně na dodání přes Českou poštu. 

5. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 5.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat  na adresu

NanoTrade s.r.o.
Ostravská 1551
Frýdek-Místek
738 01 provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nanosilver.cz 

5.4. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. 

5.5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

5.6. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávajíc oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.8. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží, které bylo poškozeno nevhodným užíváním, neopatrným zacházením, zejména mechanickým poškozením, např. ostrým předmětem, suchým zipem apod.
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce spodního prádla, které z hygienických důvodů nevyměňujeme a nelze jej ani vrátit!!!

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

5.10. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícm a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícmu vrátit poskytnutý dárek. Neučíní-li tak, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody.

5.11. Kupující má možnost výměny zboží.U veškerého sortimentu zboží jsou vždy uvedeny velikosti, které odpovídají standardním velikostem používaných v ČR/EU. U textilního zboží je vždy k nahlédnutí orientační TABULKA VELIKOSTÍ pro určení správné velikosti. 

(formulář pro výměnu/vrácení zboží)

Pokud zákazník špatně určí svoje míry a požaduje výměnu za jinou velikost, barvu atd., zašle toto zboží s původním obalem a nepoužívané na korespondenční adresu prodávajícího (viz výše), přiloží stručný popis důvodu požadované výměny a uvede název, velikost a barvu nově požadovaného zboží.

Spodní prádlo z hygienických důvodů nevyměňujeme a nelze jej ani vrátit!!!
Před objednáním si prosím dobře zkontrolujte objednávanou velikost a Vaše míry porovnejte dle tabulky velikostí, která je u zboží vždy uvedena!

Při výměně zboží hradí poštovné za zaslání nového zboží zákazník.

Při platbě poukázkami Ticket nelze vrátit zboží, lze ho vyměnit za jiné nebo za poukázku nanosilver na nákup v e-shopu www.nanosilver.cz dle aktuálních cen v hodnotě vráceného zboží.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

6.2. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

6.3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu a kontrolním úřadům ČR.

6.4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

6.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

6.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.7. Od 25.5.2018 je možné zpracovávat osobní údaje pro účely naplnění smlouvy (objednávky) bez samostatného souhlasu, na základě ukončení objednávky. 

6.8. Od 25.5.2018 je možné uchovávat osobní údaje pro marketingové účely jen na základě souhlasu zákazníka 

7. Použití komunikačních prostředků na dálku, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

7.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

7.2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

8.4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.7. Ustanovení uvedená v čl.8.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DODÁNÍ ZÁSILKY - PPL - DŮLEŽITÉ!!!
Zboží z kategorie Nanoprodukty nelze zasílat PPL z důvodu velmi pravděpodobného poškození (vytečení) zásilky!!!

Pokud zákazník vloží do košíku Nanoprodukty a i přes toto varování zvolí jako způsob dopravy PPL, jedná tak na svoje vlastní riziko a při přepravě poškozené, rozbité nebo vylité zásilky NELZE V TOMTO PŘÍPADĚ REKLAMOVAT!!!

 

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nanosilver.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

9.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014 

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013:

I. Nákupní řád 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nanosilver.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními, dodacími a platebními podmínkami a že s nimi souhlasí. Neznalost tohoto nákupního neomlouvá. Po objednání prostřednictvím webového formuláře obchodu, vám bude zasláno e-mailem automatické potvrzení přijetí objednávky. Pokud tento potvrzující e-mail neobdržíte, kontaktujte nás prosím pro ověření, zda Vaše objednávka byla přijata do našeho systému.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, jehož popis, funkce a parametry jsou uvedeny na stránkách www.nanosilver.cz. Obrazové zpracování výrobků zobrazených v nákupní části e-shopu může být jen ilustrační a může se nepatrně lišit od skutečného stavu.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Seznam zboží na stránkách www.nanosilver.cz je zároveň katalogem běžně dodávaného zboží.
Všechny ceny uváděné u jednotlivých výrobků na www.nanosilver.cz jsou včetně DPH.
K objednání zákazník provede svoji registraci, vybere zboží a řádně vyplní objednávkový formulář. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků (poštovné a doručení).

Tato cena se však v závislosti na aktuální platnost různých slevových akcích může od skutečného stavu lišit. Automatické počitadlo hodnoty objednávky tyto slevové akce nemusí zohledňovat a sleva se tak poskytuje až při samotném vyřizování každé jednotlivé objednávky.

IV. Možnosti platby

Dobírka – námi nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.

PayPal – platbu provádíte už při vyřizování objednávky zboží. 

Platba kartou - Visa, MasterCard - platbu provádíte už při vyřizování objednávky zboží.

Převodem - při zvolení platby převodem z účtu obdržíte po dokončení objednávky informační e-mail s pokyny k platbě. Zboží bude odesláno do druhého dne po potvrzení přijetí platby na náš účet ze strany banky.

Bankovní převod – V potvrzení objednávky obdržíte informaci, kde je uveden údaj s číslem účtu a variabilním symbolem pro platbu. Ihned po obdržení vaší platby na náš účet vám bude zboží odesláno Českou poštou.

Hotově - platba při převzetí zboží přímo na pobočce NanoPoint, tj. na pobočce v Dobré u Frýdku-Místku.

V. Poštovné a balné

K ceně zboží je připočítána částka za poštovné a balné.

Při objednávce v celkové hodnotě do 1.500,-Kč (včetně) je účtováno poštovné ve výši 50 -110,-Kč.
Při objednávce v celkové hodnotě od 1.500,-Kč poštovné neúčtujeme v rámci ČR. 

Ve snaze o zkvalitnění našich služeb jsme od 1.2.2014 přidali přepravce PPL jako SOUKROMÝ BALÍK na dobírku nebo do ruky. Soukromý balík je přepravcem PPL zpravidla doručován následující pracovní den od podání, nejdéle však 2 dny od podání.

Od 1.10.2010 jsou mnohé zásilky odesílány Českou poštou, a.s. jako OBCHODNÍ BALÍK na dobírku. Obchodní balík je poštou zpravidla doručován následující pracovní den od podání, nejdéle však 2 dny od podání.

V případě, že Vás Česká pošta nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Zásilku si po té můžete vyzvednout na poště nebo zažádat telefonicky o opětovné doručení v dohodnutý den.VI. Dodací lhůta

Lhůta pro odeslání Vaší zásilky činí obvykle 1 - 10 pracovních dnů od přijetí objednávky. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, např. zvýšeným počtem objednávek nad možnosti skladových zásob nebo vyšší mocí (výrazné změny nebo nevhodné klimatické podmínky pro zásilky, organizační nebo logistické problémy na straně doručovatele. 

V případě, že kompletní zboží z objednávky nebude možné dopravci předat do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, vyhrazuje si prodávající možnost zaslat alespoň část zboží z objednávky, které je skladem. Chybějící zboží z objednávky dodá prodávající kupujícímu v nejbližším možném termínu. Za tuto druhou zásilku nebude kupující platit poštovné, ale uhradí pouze cenu dodávaného zboží.

VII. Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Jako záruční list slouží daňový doklad (faktura). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

VIII. Reklamace, vrácení zboží (formulář pro reklamaci/výměnu/vrácení zboží)

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů. Z důvodu minimálního množství reklamovaného zboží však prodávající řeší většinu reklamací obratem výměnou za zboží nové.
Reklamované zboží je nutné zaslat na korespondenční adresu: NanoTrade s.r.o., Ostravská 1551, 738 01 Frýdek-Místek, uvést důvod reklamace a číslo daňového dokladu (faktury), se kterým bylo toto zboží dodáno.

Vrácení zboží - spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v  odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14-ti denní lhůty od převzetí zakoupené věci. Zboží vracené prodávajícímu v této 14-ti denní lhůtě musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu. (Pokud byste takový postup realizovali, chceme vás požádat o uvedení případného důvodu vrácení zboží - není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení prostředků za cenu zboží. Tímto sdělením nám můžete pomoci zkvalitnit naše služby. Velmi vám děkujeme.)
Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží včetně ceny za poštovné zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději v zákonem stanovené lhůtě (§ 53, odstavec 10).

V případě vrácení zakoupeného zboží v zákonné lhůtě je zákazník povinen vrátit i zboží zdarma, které k objednávce obdržel v rámci akční nabídky nebo bylo přibaleno jako dárek/bonus!!!
Pokud zákazník vrátí zakoupený produkt bez dárku/bonusu, který obdržel zdarma, bude mu o hodnotu tohoto obdrženého dárku/bonusu ponížena částka za vrácené zboží.

Zaslání zboží zpět na dobírku prodávajícímu nerealizujeme a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
Při vracení zboží je nutné zásilku odeslat na korespondenční adresu (viz výše).

 • Zboží musí být vráceno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků a prodejních dokladů. 
 • Po jeho doručení (na dobírku vracené zboží nepřijímáme !!) bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.
 • Peníze vracíme v zákonem stanovené lhůtě do 30 dnů od obdržení zboží.
 • V případě, že zákazník vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží použité, poškozené, prané, bez původních obalů, visaček... nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení.
 • Při vracení peněz poštovní složenkou na adresu zákazníka, bude zákazníkovi účtováno 35,- Kč jako poplatek České poště za složenku. V případě, že zákazník vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží, které mu bylo zasláno ZDARMA (tedy nebyla zákazníkovi účtována částka za dopravu), bude zákazníkovi cena za dopravu účtována zpětně ( od částky za zboží odečteme cenu za dopravu).

IX. Výměna zboží

U veškerého sortimentu zboží jsou vždy uvedeny velikosti, které odpovídají standardním velikostem používaných v ČR/EU. U textilního zboží je vždy k nahlédnutí orientační TABULKA VELIKOSTÍ pro určení správné velikosti.

Pokud zákazník špatně určí svoje míry a požaduje výměnu za jinou velikost, barvu atd., zašle toto zboží s původním obalem a nepoužívané na korespondenční adresu prodávajícího (viz výše), přiloží stručný popis důvodu požadované výměny a uvede název, velikost a barvu nově požadovaného zboží.
Při výměně zboží hradí poštovné za zaslání nového zboží zákazník.

X. Ochrana osobních dat

Společnost NanoTrade s.r.o. si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující potvrzením nákupu dává svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v databázi prodávajícího a souhlasí s následným občasným zasíláním obchodní nabídky společnosti NanoTrade s.r.o..
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Tento souhlas může kupující kdykoliv odvolat odesláním svého nesouhlasu na emailovou adresu: info@nanosilver.cz.

XI. Zvláštní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, způsob úhrady za zboží a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

XII. Mimosoudní řešení sporů

Postup pro mimosoudní řešení sporů je uveden v následujících krocích:

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@nanosilver.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrhprostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit a tuto změnu vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.nanosilver.cz.

Máte nějaké dotazy nebo připomínky?
Vaše e-mailová adresa:   
Váš dotaz:
2 + 3 = (antispam)
Souhlasím se zasíláním novinek a akcí
Registrace do newsletteru

Buďte v obraze s naším newsletterem! Zajímavé akce, slevy, trendy a novinky.Zajímají Vás naše novinky? Chcete si nakoupit s výraznou výhodou?
Pokud se registrujete k odběru novinek, získáte 50 Kč slevu na první nákup.

novinky nanosilver

 Odebíráním newsletteru jsem si přečetl/a upozornění, které se týká ochrany os. údajů a bezpečnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.